پلن قیمت

200 مگابایت

هاست plesk حرفه ای ایران

109,000 تومان / سالانه
 • فضای میزبانی : 200 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 4000 مگابایت
 • ساب دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : 4 عدد
 • سایت قابل راه اندازی : 1 عدد
پلن قیمت

500 مگابایت

هاست plesk حرفه ای ایران

149,000 تومان / سالانه
 • فضای میزبانی : 500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 3000 مگابایت
 • ساب دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : 7 عدد
 • سایت قابل راه اندازی : 1 عدد
پلن قیمت

1,000 مگابایت

هاست plesk حرفه ای ایران

199,000 تومان / سالانه
 • فضای میزبانی : 1,000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 50000 مگابایت
 • ساب دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : 10 عدد
 • سایت قابل راه اندازی : 1 عدد
پلن قیمت

3,000 مگابایت

هاست plesk حرفه ای ایران

289,000 تومان / سالانه
 • فضای میزبانی : 3,000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 70,000 مگابایت
 • ساب دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : 15 عدد
 • سایت قابل راه اندازی : 1 عدد
پلن قیمت

5,000 مگابایت

هاست plesk حرفه ای ایران

409,000 تومان / سالانه
 • فضای میزبانی : 5,000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 100,000 مگابایت
 • ساب دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : 20 عدد
 • سایت قابل راه اندازی : 1 عدد
پلن قیمت

10,000 مگابایت

هاست plesk حرفه ای ایران

659,000 تومان / سالانه
 • فضای میزبانی : 10,000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 150,000 مگابایت
 • ساب دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : 25 عدد
 • سایت قابل راه اندازی : 1 عدد
پلن قیمت

20,000 مگابایت

هاست plesk حرفه ای ایران

909,000 تومان / سالانه
 • فضای میزبانی : 20,000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 200,000 مگابایت
 • ساب دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : 30 عدد
 • سایت قابل راه اندازی : 1 عدد
پلن قیمت

30,000 مگابایت

هاست plesk حرفه ای ایران

1,369,000 تومان / سالانه
 • فضای میزبانی : 30,000 مگابایت
 • ترافیک ماهانه : 170,000 مگابایت
 • ساب دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • سایت قابل راه اندازی : 1 عدد